Omdat het kopen van een woning al ingewikkeld genoeg is hebben wij voor u een begrippenlijst samengesteld met de meest belangrijke en gebruikte begrippen waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een woning.

 

Akte
Een akte is een notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.

 

Appartement
Wie een appartementsrecht heeft, heeft een aandeel in een gebouw. Dat aandeel geeft ook recht op alleengebruik van dat bepaalde gedeelte van een gebouw. Bovendien geeft het appartementsrecht recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis. Het aandeel en het bijbehorende gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht. Dit appartementsrecht wordt -in tegenstelling tot het lidmaatschapsrecht- wel ingeschreven in de registers van het Kadaster. Hierdoor bestaat tegelijk de mogelijkheid om een eigen hypotheek te vestigen. Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het hele flatgebouw of complex. Appartementsrechten kunnen voor woningen zijn, maar ook voor bedrijfs- of kantoorruimte.

 

Bankgarantie
Een bankgarantie is een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat vernoemd is. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kunt u ook een bankgarantie geven.

 

Bestemmingsplan

Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.

 

Bod
Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod horen.

 

Courtage
Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

 

Deeldiensten
U kunt een makelaar opdracht geven om alles van A tot Z te regelen, van waardebepaling tot en met de opmaak van het koopcontract. U kunt een aantal zaken van het verkoopproces zelf regelen. Te denken valt daarbij aan het rondleiden van geïnteresseerden en het nabellen ervan. Maar ook het opstellen en plaatsen van verkoopteksten en verkoopadvertenties. De zaken die u door de makelaar laat verzorgen noemen we de deeldiensten.

 

Erfpachtcanon
De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.

 

Eigendomsakte
Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsakte van uw huis.

 

Eigenwoning fortait
De huur die u uitspaart omdat u in een eigen huis woont, wordt door de fiscus gezien als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigen woningforfait, betaalt u inkomstenbelasting.

 

Erfpacht
Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is bij hoofdbewoning fiscaal aftrekbaar.

 

Executiewaarde
De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop. Meestal is dit bedrag 75% tot 90% van de waarde bij vrije verkoop.

 

Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering van uw huis.

 

Kadaster
Het Kadaster geeft weer, in welke stukken de grond in Nederland is verdeeld en aan wie elk van de stukken grond toebehoort. Daarnaast geeft het informatie over hoe groot het grondoppervlakte is, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de monumentenlijst staat en welk kadastraal nummer het heeft.

 

Koopakte
In dit document wordt een mondelinge koopovereenkomst van een roerende zaak schriftelijk vastgelegd.

 

Kosten Koper (k.k.)
Bij de koop van een huis worden kosten gemaakt zoals overdrachtsbelasting, kadastrale rechten en notariskosten. Deze zijn niet bij de koopsom inbegrepen en komen voor rekening van de koper. Onder deze kosten vallen: Overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypotheekregister van het Kadaster, overdrachtbelasting (tarief 2% in Nederland, in Belgie aan de hand van de registratierechten (zie onderdeel registratierechten) en notariskosten voor het passeren van de "akte van levering" c.q. leveringsakte.

 

Levering
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte bij levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

 

Ontbindende voorwaarden
Dit zijn voorwaarden die in de koopakte kunnen worden opgenomen. Op grond van een voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan zijn de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

 

Optie
Een recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.

 

Overdrachtsbelasting
Een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken. Momenteel is het percentage 2%.

 

Overpad (recht van)
Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

 

Passeren
De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

 

Roerende goederen
Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden.

 

Sleutelverklaring
Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering, het overhandigen van de sleutels, op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

 

Taxatie
Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden: t.b.v. financiering, voor successie bij overlijden, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand.)

 

Transportakte
Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

 

Vereniging van Eigenaren
Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

 

Vrije verkoopwaarde
De waarde die de hoogstbiedende bij een niet-gedwongen verkoop voor een huis zou geven. Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd.

 

Vrij op naam - (v.o.n.)
Koopt u een huis 'vrij op naam' dan zijn makelaarskosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster moet u wel zelf betalen.

 

Waarborgsom
De aanbetaling aan de koper die in het koopcontract kan zijn opgenomen. Het bedrag komt meestal overeen met de boete die u als kopermoet betalen als u niet aan de verplichtingen kan voldoen. De waarborgsom kan met een bankgarantie worden voldaan.

 

WOZ-waarde
De gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. Deze waarde wordt bepaald voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

 

Bel mij